news center

Qing还-Tibet plateau - Lin啊

Qing还-Tibet plateau - Lin啊

作者:扈麦  时间:2017-04-03 02:20:06  人气:

<br/> http://www.xizangyishengtang.com/03/0042.mp3 fHjKgv1G.jpg(56 KB,下载次数:0)下载附件保存到相册2007-3-12 22:17上传青藏高原 - 李娜1vFJ2qe2 .jpg(82 KB,下载次数:0)下载附件保存到相册2007-3-12 22:18上传青藏高原 - 李娜<span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \”> <font color = \“#000000 \”>歌曲:张倩仪</ font> </ span> <br/> <span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \”> <font color = \“#000000 \”>学习我的爱</ font> </ span> <br/> <span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \”> <font color = \ “#000000 \”> http://www.51lrc.com </ font> </ span> <br/> <span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \”> <font color = \“#000000 \”>谁带来古老的召唤</ font> </ span> <br/> <span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \”> <font color = \“#000000 \”>谁将离开千禧年祈祷</ font> </ span> <br/> <span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \”> < font color = \“#000000 \”>是否有无语歌曲</ font > </ span> <br/> <span styl e = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>长久以来一直令人难以忘怀的爱</ font> </ span> <br/> <Span style = \ “FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>我看到山脉和山脉</ font> </ span> <br /> <span style = \”FONT-SIZE:12px ; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>连接山河</ font> </ span> <br/> <Span style = \”FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>这是青藏高原</ font> </ span> <br/> <span style = \”FONT-SIZE:12px ; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>谁正在日夜看着蓝天</ font> </ span> <br/> <span style = \” FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>谁渴望永久梦想</ font> </ span> <br/> <span class = \”prelrc \“ >你能说有一首赞美之歌</ span> <br/> <strong> <font color = \“#ff5a00 \”> <span class = \“nowlrc \”>似乎你还可以' t变化的严肃性</ span> <br/> </ font> </ strong> <span style = \“FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>我看到在山上看到一座山</ font> </ span> <br/> <span style = \”FONT-尺寸:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>连接山河</ font> </ span> <br/> <span style = \”FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>是青藏高原</ font> </ span> <br/> <span style = \”FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“>即青藏高原</ font> </ span> <br/> <span style = \”FONT-SIZE:12px; MARGIN-LEFT:12px; \“> <font color = \”#000000 \“> Over ... </ font> </ span> <br/> <font color = \”#e10900 \“>青藏高原</ font>李娜<李/>一曲曲谁带着这个古老的呼唤谁离开了千禧年的希望你能说还有一首没有言语的歌吗或者是一种爱情不能忘记很长一段时间<br/> />噢,我看到了山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,青藏高原</ font> <br/> <br/>谁日夜看着蔚蓝的天空谁渴望一个永恒的梦想这是一首赞美的歌吗这是一种无法改变的庄严我看到了山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,山,一座山,一座山,一座山,一座山“COLOR:#e10900; \”>青藏藏高原</ font> <br/>提示:作者被禁止或自动删除,以支持寒雨的工作,欢迎提示: